SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Nádražní ulice – pěší zóna

Rekonstrukce části Nádražní ulice v úseku pěší zóny zahrnuje kompletní výměnu jednotné kanalizační sítě a vodovodních řadů. Tuto část rekonstrukce provede Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Dále bude provedena novostavba plynových rozvodů a hloubková drenáž. Ulice získá nové povrchy na silnici i chodnících. Hlavní změnou bude jiné rozložení chodníků a obslužné komunikace, kdy chodníky dostanou v rámci ulice výrazně vetší prostor. Ulici po jedné straně doplní stromořadí, pouliční osvětlení, lavičky a stojany na kola.

Plán realizace (může se měnit na základě klimatických podmínek a komplikací):

Výkopové práce začnou v části ulice u pošty a budou pokračovat směrem k náměstí. V průběhu rekonstrukce inženýrských sítí bude probíhat i napojování jednotlivých nemovitostí na nové sítě (dle domluvy s majiteli).

Na zimní období bude stavba přerušena a výkopy zasypány. Povrch výkopu bude dočasně zpevněn. Ulice bude plně průchozí.

Na jaře 2022 začne rekonstrukce povrchů (pokud se na podzim nestihne stavba plynovodu, bude dodělán ještě před povrchy), která bude probíhat ve dvou fázích. Během první bude opravena levá strana směrem od pošty v šíři chodníku (cca 6 až 8 metrů). V druhé fázi bude opraven druhý chodník s obslužnou komunikací. Pokud bude nutné realizaci uspíšit, budou se práce na obou stranách časově překrývat.

Po celou dobu rekonstrukce bude ulice průchozí. Je však nutné počítat s částečným nekomfortem způsobeným průběhem stavby a dočasným omezením některých provozů.

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Garant akce: Odbor strategického rozvoje a investic
Autor návrhu: Rudolf Grimm, Martina Grimmová, Klára Zahradníčková, Vladimír Fialka Spolupráce Štěpán Matějka, dopravní řešení Ing. Petr Novotný
Projektant: GRIMM Architekti s.r.o.
Dodavatel:

SDRUŽENÍ SATES ČECHY + 1.ŽĎÁRSKÁ PLYNAŘSKÁ A VODAŘSKÁ

Cena za I. etapu:

24 755 900 Kč bez DPH

Termín realizace: 6. září 2021 – 12. srpna 2022

 

Harmonogram prací I. etapy:

13. září – zahájení přípravných prací (odstranění obrub chodníku apod.)

27. září – zahájení výkopových prací

září až prosinec – rekonstrukce inženýrských sítí v pravé části ulice ve směru od pošty (pokud se nestihne stavba plynovodu, bude realizována na jaře)

zimní měsíce – přerušení stavby bez omezení provozu

jaro až léto 2022 – rekonstrukce povrchů a realizace mobiliáře města (veřejné osvětlení, lavičky,…)

12. srpna 2022 – dokončení rekonstrukce I. etapy

Stavební práce se budou řídit schváleným harmonogramem.

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude harmonogram aktualizován.

 

Historie ulice Nádražní:

Nádražní ulice je pěší tepnou města. Spojuje dva významné body – nádražní uzel a hlavní žďárské náměstí. Ulice byla vytvořena na začátku 20. století jako spojnice náměstí Republiky s budovou vlakového nádraží, která se nacházela v místě dnešního supermarketu na ulici Strojírenská. V 50. letech bylo nádraží posunuto o necelý půl kilometr. Význam ulice to však nezměnilo, pouze došlo k jejímu prodloužení k nové budově, tak jak ji známe dnes. V druhé polovině 20. století tak vznikla nová urbanistická struktura, která je zachovaná dodnes.
Historie Nádražní ulice respektive dnes rekonstruované pěší zóny se začala psát okolo roku 1909, kdy byl zbourán dům mezi Bílým lvem a dnešní Monetou Money Bank. Tím se otevřel nový vstup na náměstí, v jehož linii začala vznikat dnešní Nádražní ulice. Pěší zóna se z části Nádražní ulice mezi náměstím a poštou stala 20. července 1992.

 

Popis celého projektu:

Celá rekonstrukce se dělí na 4 etapy/části, které budou v průběhu následujících let postupně realizovány v pořadí II. etapa, I. etapa, III. etapa a etapa IV. (viz Situační plán).

Projekt na celkovou rekonstrukci ulice byl předmětem architektonické soutěže, která proběhla v roce 2017. Vítězem se stal tým tvořený kanceláří GRIMM Architekti ve spolupráci s Vladimírem Fialkou a Klárou Zahradníčkovou. Projekt se zabývá ulicí v celé její délce od nádražní budovy až po náměstí Republiky. Koncept návrhu je založen na vytvoření silné pěší osy neboli promenády na východní straně ulice mezi nádražím a kruhovým objezdem „u Ivana“, odkud dále pokračuje přes ulici Nádražní až na stávající pěší zónu, kterou návrh zachovává.

Rekonstrukce II. etapy proběhla v letech 2019 a 2020 a týká se úseku Nádražní ulice od křižovatky na ulici Husova u České pošty po kruhový objezd. Dále se pokračuje I. etapou, tedy úsekem pěší zóny od České pošty směrem k náměstí Republiky. Následovat bude úsek od kruhového objezdu „u Ivana“ směrem k nádraží a jako poslední proběhne rekonstrukce IV. etapy – kruhové křižovatky a prostranství před nádražní halou.

Předběžný odhad dokončení prací je rok 2027.