SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Lávka Nábřežní a Dr. Drože

Lávka Farská humna

Lávky se nachází v centru města Žďár nad Sázavou před Městským úřadem a převádí pěší dopravu přes řeku Sázavu. Lávka L5 Dr. Drože od městského úřadu k Domu kultury a lávka L5 Nábřežní od Žižkovy ulice k Nábřežní ulici. Jedná se o opravu lávek demolicí stávajících a stavbou nových.

Lávka Dr. Bedřicha Drože je novostavba v místě současné lávky, která je za hranicí životnosti. Nová lávka je na rozdíl od současné bezbariérová. Lávka spojuje břehy Sázavy v místě parkoviště před městským úřadem a kulturním domem. Konstrukce lávky je současně využita pro vedení horkovodu. Lávka je navržena jako kolmá trámová. Tvoří ji jedno mostní pole o rozpětí 30 m. Šířka lávky je 3.4 m. Směrově je vedena v přímé linii, výškově překonává rozdíl 1.8 m mezi břehy za pomocí oblouku o poloměru zakřivení 350 m a s maximálním sklonem 8,3 %. v předpolí lávky jsou její součástí pobytové schody. Nosným prvkem konstrukce z ocelových profilů. Příhradové nosníky plní také funkci zábradlí s horní hranou minimálně 1,1 m nad horní hranicí pochozí vrstvy. Konstrukce mostovky je tvořena ocelovými příčníky vsazenými mezi příhradové nosníky. Výplň mostovky je z perforovaných ocelových roštů, které umožní odvodnění lávky. Mostní pole lávky jsou neseny masivními železobetonovými monolitickými opěrami se zaústěním potrubí inženýrských sítí.

Lávka Nábřežní je novostavba půdorysně posunutá vůči současné lávce určené k demolici. Nová poloha je určenatak, aby lépe navazovala na přilehlé trasy a přechod před Žižkovu ulici. Lávka je pokračováním cesty z města od tvrze a spojuje ulici Nábřežní s ulicí Žižkova. Nová lávka je vůči původní přesunuta, tak aby plynule navazovala na přechod přes ulicí Žižkova. Lávka je navržena jako kolmá trámová, tvořena jedním mostním polem o rozpětí 25 m. Směrově i výškově je vedena v přímé linii. Její šířka je 4 m. Základním nosným prvkem je mostovka tvořená předpjatým železobetonovým nosníkem. Výška průřezu je 0.85 m, šířka 4 m. Nosník je vylehčen průběžnými mezerami s možností vedení inženýrských sítí. Odvodnění je realizováno příčným střechovitým spádem 1.5 %. Voda bude spádem svedena do úžlabí v ose mostovky a pomocí žlabu v úžlabí a perforace vypuštěna přímo do řeky. Na okrajích nosné konstrukce je osazeno zábradlí výšky 1,1 m. Madlo je tvořeno ocelovým U profilem 170*60 mm a sloupky jsou z nerezové oceli o průměru 25 mm s roztečí 105 mm. Hlavní pole lávky je vynášeno opěrami z masivní, monolitické železobetonové konstrukce. pod Tvrz.

Projekční kancelář: Pontex, spol. s r.o.

Realizace: 2023 – 2025

Odhadované náklady: cca 20 mil. Kč vč. DPH