SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Generel dopravy

Doprava je komplexní a komplikované téma. Je zřejmé, že nárůst intenzity automobilové dopravy, dostupnost automobilů takřka pro většinou od 18 let věku, současně sledování trendů v oblasti životního prostředí (vč. prostředí pro život občanů) vytváířejí spolu s dalšími faktory obrovský tlak na reorganizaci dopravy ve městě. Ta může být vedena intuicí s pocitem, že je každý řidič, chodec atd. tak trochu dopravní odborník, nebo může být prováděna na základě dat a expertních znalostí. Žďár se vydal druhou cestou a zadal zpracování Generelu dopravy, a to společnosti s velmi důvěryhodnou expertní základnou a mezinárodním přesahem Mott MacDonald.

Dokument v hodnotě přes dva miliony korun vznikl v letech 2020 a 2021 a byl podpořen coby projekt „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou“ Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa).

GD je členěn následovně:

Dopravní průzkumy a sběr dat

Analýzy a dopravní model

Vize a návrh

V rámci zpracování GD byl rovněž zaktualizován Generel bezbariérové dopravy