SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Park Klafar

Park Klafar – je podepsána smlouva na zhotovení projektové dokumentace. Vypracování projektové dokumentace pro realizaci budoucího městského parku Klafar přiléhajícího k ulici Sázavská a ohraničeného  navazujícími ulicemi a výstavbou, zajištění s ní  souvisejících činností, zejména získání na ni navazujících správních rozhodnutí a dále poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele a výkon autorského dozoru projektanta v průběhu provádění stavby. To vše s přihlédnutím k tomu, že stavba bude realizována postupně v průběhu několika let a po jednotlivých stavebních objektech (fázích). 

Záměrem je vybudovat centrální park, který bude respektovat stávající komunikace a zároveň  naváže na přilehlou vznikající a plánovanou zástavbu. Park je uvažován jako parková plocha s hřišti, odpovídajícím mobiliářem, parkovou zelení s příslušným vybavením, dostatečnou cestní sítí a procházející cyklostezkou, která má sloužit  široké veřejnosti pro sportovně rekreační aktivity. V rámci projektu parku bude řešena také hydrogeologie území ovlivňující lokalitu, a to formou usměrnění, řízení a akumulace dešťových vod.

Cena za pořízení projektové dokumentace je smluvně: 1 497 800,- Kč bez DPH

Předpokládaný termín vypracování projektové dokumentace spolu s navazujícími dílčími činnostmi: I. čtvrtletí roku 2024

Nahlédnout můžete do situačního zákresu.