SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Lávky Bránský rybník a Tálský mlýn

Lávky Bránský rybník se nachází v severní části města Žďár nad Sázavou pod Bránským rybníkem a každá přemosťuje jedno ze dvou ramen Sázavy, které takto odtékají z Bránského rybníka. Bránská lávka přemosťuje levé rameno a lávka Táferna rameno pravé. Lávky převádí pěší a cyklistickou komunikaci. Most Tálský mlýn se nachází v severní části města Žďár nad Sázavou pod Pilskou nádrží a převádí místní obslužnou komunikaci přes řeku Sázavu.

Jedná se o výměnu lávek a mostu demolicí stávajících a stavbou nových.

Koncepce Bránské lávky vychází z návrhů architekta a normových požadavků na výšku nad hlavním tokem Sázavy. Průtočný profil řeky v místě mostu se oproti stávajícímu výrazně zvětší. Založení lávky je hlubinné proti nebezpečí podemletí vodou a břehy opatřeny těžkým kamenným opevněním s urovnáním. Bránská lávka je tvarována jako ocelová příhradová konstrukce tvaru hranolu z uzavřených čtvercových profilů. Šířka a výška konstrukce je shodná 4m a délka dvojnásobná 8m. Příhradovou funkci zajišťují ocelová táhla vedená pod úhlem 45° od poloviny rozpětí k vnějším horním rohům konstrukce. Pochozí plocha je z dřevěných fošen a zábradlí s ocelovým madlem a výplní z nerez sítě.

Lávka Táferna je tvořena ocelovým nosným rámem 7x7m s pochozí plochou z dubových fošen a působí jako molo nad vodou s krajními prostory mimo hlavní průchozí část. Ocelové zábradlí je nad opěrami vybaveno vrátky pro přístup do těchto krajních relaxačních částí, jinak je zábradlí průběžné až na křídla opěr. Zábradlí je prodlouženo na předpolí za hranici břehů a doplněno svislou výplní s vodící linií dole. Je opatřeno vrátky pro vstup na postranní relaxační terasy.

Most Tálský mlýn je betonová předpjatá rámová konstrukce prizmatického průřezu s ocelovým zábradlím z plochých profilů, které tvoří přímo svislou nosnou výplň. Bude se nacházet v nové trase a niveletě komunikace. Rozšíření směrového oblouku na levém břehu umožní pohodlný průjezd autobusu a vozidel s přívěsy. Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná místní komunikace pro smíšený provoz vozidel i pěších a cyklistů bez chodníků s úzkými římsami. Objekt obsahuje velké množství inženýrských sítí, jež je třeba přeložit.

Barva ocelových částí (NK lávek a zábradlí mostu) je černá. Barva betonu spodní stavby lávek a NK mostu Tálský mlýn je přirozená barva betonu.

Projekční kancelář: Pontex, spol. s r.o.

Realizace: 2022 – 2024

Odhadované náklady: cca 20 mil. Kč vč. DPH

Lávka Bránský rybník 2