SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

SAAR LANDSCAPEPLAN – obnova polních cest, remízů a dalších krajinných prvků

Koncepce SAAR LANDSCAPEPLAN cílí na zemědělské lokality – velké půdní bloky, které jsou neprůchodné, bez remízů, stromořadí, biologicky mrtvé. Stejně tak jako bylo důležité studium procesů a vazeb v krajině, bylo pro výstup důležité hledání místní identity a jejích hodnot. Ty pak byly východiskem pro veškerou další práci pod heslem „vše se nachází na místě, stačí to objevit“…. Zásadní pro celé řešení je systém – zasíťování, zmenšení struktur a celkově jiný pohled na revitalizaci krajiny. V rovnováze stojí hledisko krajinářsko-architektonické, kulturně-historické a ekologické.

Prováděcí projekt představuje návrhy krajinných prvků s cílem zlepšit ekologické fungování zemědělské krajiny, její prostupnost a estetické působení. Zemědělská krajina je travnatými cestami, ovocnými stromořadími a dřevinnými biotopy propojena se sídelní strukturou a okolitými lesy. Návrhy jsou situovány na pozemcích obce.

V  první části prováděcí dokumentace byli vybrány úseky ze 4 lokalit – VETLA, KE KŘÍŽKU, NA VYSOKÉ, ZELENÁ HORA.

V roce 2019 byla realizována obnova polních cesty v lokalitě „Vetelských rybníků“, dále v roce 2021 následovala obnova polní cesty „Ke Křížku“.  V následném roce 2022 přišla na řadu cesta „Na Vysoké“ a částečně lokalita „Pod Zelenou Horou“, která bude v roce 2023 dokončena. Upřednostněny byly návrhy stromořadí s ovocnými i neovocnými druhy dřevin a menší remízy lemující zatravněné cesty. Každá lokalita je rozdělena na logické úseky kvůli snadné realizaci projektu.

V roce 2023 probíhá částečná realizace obnovy polní cesty “ Vodojem – Plíčka“.  Dokumentace pro provádění stavby. Realizaci stavby provádí nezisková organizace Sázíme stromy z.ú..

Koncepci SAAR LANDSCAPEPLANU naleznete v tomto DOKUMENTU.