SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Most na ul. Strojírenská

Jedná se o rekonstrukci mostu na ul. Strojírenská u PENNY marketu včetně zřízení přechodu pro chodce s cyklisty. Technický stav mostu vyžaduje stavební zásah, který prodlouží životnost konstrukcí. Součástí projektu je i dočasná lávka pro přechod pěších přes řeku  Sázavu po dobu stavby, kdy nebude možná doprava ani chůze po mostě.

Dle provedených průzkumů na mostě je nutná výměna mostního svršku včetně výměny spádového betonu za spřaženou železobetonovou desku, izolace, říms a zádržného systému. Nosnou konstrukci a spodní stavbu je možné sanovat. V rámci rekonstrukce mostu tedy bude odstraněno zábradlí. Budou vybourány římsy, vozovka do úrovně horního povrchu přechodové desky, izolace mostu a spádový beton pod izolací. Tyto konstrukce budou nahrazeny novými konstrukcemi. Spodní stavba a nosná konstrukce bude celoplošně sanována.

Pro potřeby rekonstrukce mostu bude z mostu vyloučena doprava. Práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace. Pro pěší provoz bude vlevo od mostu osazená lávka pro pěší délky cca 16 m.

Koordinační situace k nahlédnutí zde.

 

Zhotovitel: SIMOST, s. r. o., IČO: 46995803

Garant za město: Ing. Dana Wurzelová

Náklady stavby: 9,6 mil. Kč bez DPH, 11,7 mil. Kč s DPH

Doba realizace stavby: zahájení stavby – 7/2023, dokončení stavby – 11/2023

Projektová dokumentace: vyhotovena firmou Rušar mosty, s .r. o., IČO: 29362393